Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις

 
Για να συναφθεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας πρέπει να συνυπογραφεί από το επιχειρησιακό σωματείο ή από ένωση προσώπων που πρέπει να αριθμεί τα 3/5 των εργαζομένων στην επιχείρηση. Η ένωση προσώπων όπως θεσμοθετείται με τις διατάξεις του Ν.4024/2011, διαφοροποιείται σε σχέση με την ένωση προσώπων του άρθρου 1 του ν. 1264/1982, πρώτον διότι έχει αόριστη διάρκεια και δεύτερον διότι έχει το δικαίωμα σύναψης επιχειρησιακής σ.σ.ε. 
 Στην ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων, πρέπει να αναφέρονται, τουλάχιστον, ο σκοπός και δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναδεικνύονται κατόπιν εκλογής που διεξάγεται από 3μελή εφορευτική επιτροπή. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τη συνέλευση, προκειμένου να εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
Η ένωση προσώπων σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει να απαριθμεί τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Και τούτο διότι σύμφωνα με το ν.1264/1982 στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των δύο (2) εκπροσώπων, εκλέγονται από τη γενική συνέλευση τα τρία μέλη της εφορευτικής επιτροπής, η οποία διενεργεί τις εκλογές. Μέλος της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί συγχρόνως να είναι και υποψήφιος για εκπρόσωπος της ένωσης προσώπων.
Συνεπώς για να μπορεί να συναφθεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση σε μια επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 εργαζόμενους


Αν σας άρεσε,πατήστε

Κοινοποιήστε το

Στο Google+

Μπείτε στη παρέα του Αλητάκου, απλά πατώντας "like"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...